Онлайн курс туралы

Біздің сабақтар жаңа бағдарламаға сәйкес.

Онлайн курс Moodle планформасында оқылады.

Бұл плаформа дүниежүзі және Қазақстан университеттерінде қолданылады.

Ақылы курстарды Moodle мобильді қосымшасымен оқуға болады

Мектеп бағдарламасын 4 курста үйретеміз

Курстың материалдары алдын-ала дайындалып, сайтқа салынып қойылған.
Курсты оқушы қалаған уақытында оқи алады.
Сабақтарды оқу реті оқушының бос уақытына байланысты

1 Химия пәні. Физикалық және химиялық құбылыстар. Таза заттар және қоспалар. Атомдар және молекулалар
2 Химиялық элемент, периодтық жүйе құрылымы. Металдар және бейметалдар
3 Масса. Хим реакция. Моль. Химиялық формулалар. Валенттілік. Салыстармалы молекулалық масса. Элементтердің массалық үлесін анықтау
4 Реакцияны теңестіріп үйрену

15 сабақ бағасы жеңілдікпен:  15000 10 000 тг


Курс ұзақтығы 3 ай. Курсты сабақтарын қалаған уақытта оқуға болады
Төлемді Каспи голд (+7 700 683 3066, Дария Берекеқызы) арқылы қабылдаймыз. Төлем жасаған соң, осы нөмірге whatsapp арқылы квитанция жіберу керек. Бірнеше минуттан соң онлайн курсты ашып береміз

1 Ерітінді, еріген заттың массалық үлесі
2 Есеп шығарып үйрену: Молярлық концентрация, пропорция
3 Газдар: оттек, сутек, ауа
4 Газдарға есеп, көлемдік үлесті есептеу
5 Атом құрылысы. Энергетикалық деңгейлер. Электрондық конфигурация
6 Квант саны.  Радиоактивтілік. Ядролық реакциялар
7 Тотығу дәрежесі. Иондар түзілуі. Валенттілік
8 Химиялық байланыс: иондық, ковалентті, металдық, сутектік
9 Бейорганикалық заттар жіктелуі: оксид, негіз, қышқыл, тұз
10 Бейорганикалық заттар арасындағы реакциялары
11 Есеп: шығым
12 Есеп: артық реагент
13 Есеп: параллель
14 Есеп: тізбек
15 Қорытынды

15 сабақ бағасы жеңілдікпен:  15000 10 000 тг


Курс ұзақтығы 3 ай. Курсты сабақтарын қалаған уақытта оқуға болады
Төлемді Каспи голд (+7 700 683 3066, Дария Берекеқызы) арқылы қабылдаймыз. Төлем жасаған соң, осы нөмірге whatsapp арқылы квитанция жіберу керек. Бірнеше минуттан соң онлайн курсты ашып береміз

1 Термодинамика. Энтальпия, энтропия, Гиббстің еркін энергиясы
2 Электролиттік диссоциация. Диссоциациялану дәрежесі. Күшті және әлсіз электролиттер. Ион алмасу реакциялары
3 Гидролиз, Сутектік көрсеткіш және рН есептеу. Буфер ерітінділе, титрлеу есептері
4 Химиялық тепе-теңдік, ығысу жағдайлары. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар. Тепе-теңдік константасын есептеу
5 Кинетика, реакция жылдамдығы. Вант Гофф ережесіне есептер. Концентрация әсерін есептеу
6 Тотығу-тотықсыздану реакциялар.
7 Электрохимия. Балқымалар мен ерітінділер электролизі
8 І және ІІ топ. Сілтілік және сілтілік жер металдар
9 Галогендер. Хлорсутек қышқылы
10 Көміртек, кремний
11 Фосфор, тыңайтқыш
12 Азот, қышқылы
13 Күкірт, қышқылы
14 Алюминий, темір, Метал өндіру
15 Хром, Мыс, Мырыш

15 сабақ бағасы жеңілдікпен:  15000 10 000 тг


Курс ұзақтығы 3 ай. Курсты сабақтарын қалаған уақытта оқуға болады
Төлемді Каспи голд (+7 700 683 3066, Дария Берекеқызы) арқылы қабылдаймыз. Төлем жасаған соң, осы нөмірге whatsapp арқылы квитанция жіберу керек. Бірнеше минуттан соң онлайн курсты ашып береміз

1 Органикаға кіріспе. Органикалық қосылыстардың жіктелуі
2 Қаныққан көмірсутектер. Алкан және циклоалкан, номенклатурасы мен изомерленуі
3 Есеп шығарып үйрену
4 Алкен және алкадиен, гомологтары мен изомерлері.
5 Алкин, қасиеттері мен реакциялары. Полимер, Көксағыз. Резеңке
6 Арен, Бензол мен оның гомологтарының химиялық қасиеттері
7 Галоген алкан. Органикалық реакция механизмдері
8 Көмірутектердің табиғи көздері. Көмір және мұнай өндірісі
9 Спирттер, Көпатомды спирттер, Фенолдар
10 Альдегид және кетон.
11 Карбон қышқылы
12 Күрделі эфир, май
13 Көмірсу, моносахарид, полисахарид, полисахарид
14 Азотты қосылыстар
15 Функционалды топтарды қорытындылау